เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20181200004 ธีระเดช ไสยวิริยะ 07/12/2018 ED631258184TH
INV20171000005 กอบเดช เกรียงไกรนิยม - รอการจัดส่ง
INV20180200002 พจน์ มูลมาตร - รอการจัดส่ง
Giancarlo Melis - รอการจัดส่ง
INV20171200003 พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์ - รอการจัดส่ง
INV20171200014 ชาญยุทธ์ รักหนูทอง - รอการจัดส่ง
INV20180500004 เสฎฐวุฒิ ชนะภัย - รอการจัดส่ง
INV20180300014 กติกา โพธิ์ทอง - รอการจัดส่ง
INV20180100001 วันธนี วงษ์พัฒนสิริกุล - รอการจัดส่ง
INV20171100002 พายุ นวลสำลี - รอการจัดส่ง
INV20171200006 นิรุติ จันทศิลป์ - รอการจัดส่ง
INV20180800005 ชยกร ตั้งจิตสาธุกิจ - รอการจัดส่ง
INV20171200008 นายณัฐพล เล็งสี - รอการจัดส่ง
INV20180100011 สมนึก ฉิมภิพบ - รอการจัดส่ง
INV20180100002 สรวัชญ์ งามแสงทรัพย์ - รอการจัดส่ง
INV20180700008 นายวิราศ แห้วเพ็ชร - รอการจัดส่ง
INV20170800006 ธีรยุทธ กมลปราณี - รอการจัดส่ง
INV20171200004 Burt S.Prasit - รอการจัดส่ง
INV20180100008 นางสาว เมธาวัลย์ มานะยิ่งเจริญ - รอการจัดส่ง
INV20180500010 หัสณัฐ หมกทอง - รอการจัดส่ง