เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20181200004 ธีระเดช ไสยวิริยะ 07/12/2018
INV20171000005 กอบเดช เกรียงไกรนิยม -
INV20180200002 พจน์ มูลมาตร -
Giancarlo Melis -
INV20171200003 พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์ -
INV20171200014 ชาญยุทธ์ รักหนูทอง -
INV20180500004 เสฎฐวุฒิ ชนะภัย -
INV20180300014 กติกา โพธิ์ทอง -
INV20180100001 วันธนี วงษ์พัฒนสิริกุล -
INV20171100002 พายุ นวลสำลี -
INV20171200006 นิรุติ จันทศิลป์ -
INV20180800005 ชยกร ตั้งจิตสาธุกิจ -
INV20171200008 นายณัฐพล เล็งสี -
INV20180100011 สมนึก ฉิมภิพบ -
INV20190300002 นพพร กาจารี -
INV20180100002 สรวัชญ์ งามแสงทรัพย์ -
INV20180700008 นายวิราศ แห้วเพ็ชร -
INV20170800006 ธีรยุทธ กมลปราณี -
INV20171200004 Burt S.Prasit -
INV20180100008 นางสาว เมธาวัลย์ มานะยิ่งเจริญ -